Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 24 apr 2014

Fagernytt nr 2 2014

Dugnad: Dugnaden blir onsdag 7. mai, kl 18.00

Brannsikkerhet: Boligbrann, som kontrollerer brannsikkerheten i borettslaget, har nå vært på sitt årlige tilsyn i de fleste leilighetene i borettslaget. Tilsynet har først og fremst til formål å kontrollere at brannsikringsutstyret i leilighetene er i

orden.

Bransikkerhetsutstyret i leilighetene tilhører borettslaget, jf. husordensreglene, hvor det står:

Borettslaget har ansvar for å anskaffe og montere brannvernutstyr i leilighetene. Borettslaget har montert 2 stk røykvarslere (1 optisk og 1 ionisk), samt brannslange i hver leilighet. Den enkelte andelseier er forpliktet til enhver tid å

holde brannvernutstyret i sin leilighet i orden, og sørge for at det er montert i følge anvisninger og forskrifter. Dette omfatter løpende vedlikehold og jevnlig kontroll av funksjonsdyktighet. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til

styret. Brannvernutstyret er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes fra boligen under boperioden eller ved utflytting.

Utgifter til nytt utstyr ved fjerning eller uvettig bruk av brannnvernutstyret kan belastes den enkelte andelseier.

I enkelte leiligheter manglet det brannvarslere. Der disse manglet, har boligbrann satt inn ny brannvarsler. Dersom utskiftingen skyldes at levetiden for brannvarsleren var utløpt, dekker borettslaget utgiften til ny brannvarsler. Dersom det er klart at brannvarsleren må skiftes ut på grunn av forhold som skyldes beboeren, som f. eks at den er blitt fjernet eller ødelagt, må andelseieren selv dekke utgifter til ny brannvarsler. Andelseieren vil i så fall motta regning fra vår

forretningsfører OBOS.

I enkelte leiligheter manglet det brannslange og/eller tilkoblingspunkt for brannslange. Alle leiligheter har hatt dette

tidligere. Beboere i leiligheter hvor dette manglet, må selv dekke utgifter til ny slange og/eller tilkoblingspunkt.

Andelseieren vil i så fall motta regning fra vår forretningsfører OBOS.

Dersom dere har spørsmål, er det bare å kontakte Kjetil, enten på telefon 98488072 eller på facebook eller e- post til

styret.fagerheimen@gmail.com

Regninger vil bli sendt ut til de det gjelder kort etter påske.

Fellesvaskeriene: Styret jobber med å lage nytt oppsett for bruk av fellesvaskeriene. Nytt oppsett kommer i løpet av våren.

Bakgårdssalg: Årets bakgårdssalg blir søndag 1. juni. Mer info kommer i neste Fagernytt, og på våre Facebook- sider.

Varmtvann: Flere beboere har meldt om at det har vært for lite varmtvann flere ganger denne vinteren og våren. I slutten

av mars ble en del skiftet ut i fyrrommet, som styret antok at ville bedre varmtvannstilførselen. Det kan virke som at tilførselen av varmtvann fortsatt er for dårlig. Styret arbeider med å utbedre dette. Dersom du har for lite varmtvann, ta

kontakt med Kjetil.

Lekkasjer fra balkonger: Flere beboere har meldt om at det lekker fra balkongen over dem. Det er mulig vi kan få

utbedring av problemet dekket av firmaet som bygget balkongene. Dersom det lekker fra balkongen over deg, ta kontakt

med styremedlem Mathilde.

Overgang til fjernvarme: På generalforsamlingen ble det enstemmig vedtatt at vi skal legge om til fjervarme. Styret har

vært på befaring med Hafslund, som er leverandør av fjernvarme, og OBOS Prosjekt, som bistår styret i saken. Overgang til

fjernvarme krever bl.a. at det legges rør fra Hafslund sitt fjernvarmenett på andre siden av Fagerheimgata og frem til

bygget vårt, gjennom kjelleren og inn i fyrrommet innenfor gjerdet nederst i bakgården. Det må også gjøres enkelte

utskiftninger av deler i fyrrommet. Overgangen vil ifølge Hafslund og OBOS Prosjekt ikke medføre noe graving i bakgården.

De regner med at overgangen vil skje før fyringssesongen til høsten.

Lite varme fra radiatorer: Enkelte beboere har opplyst at radiatorene deres gir lite eller ingen varme. Dette kan skyldes feil

ved radiatorene, men det kan også skyldes forhold i fyrrommet. Styret jobber med å utbedre dette. Dersom du har

problemer med radiatorene, ta kontakt med Kjetil.

Hagegruppe: Det er opprettet en hagegruppe i borettslaget. Hagegruppa skal jobbe for å gjøre bakgården finere, og

trenger flere medlemmer. Noe av det vi skal jobbe med, er å lage et forslag til hvordan vi kan fjerne asfalten i den nordre

delen av bakgården (området rundt det store treet) og lage hage der isteden, evt. også sette opp noen lekeapparater. Vi

planlegger også å starte med dyrking av grønnsaker og blomster i kasser. Hvis du har lyst til å bli med, er det bare å melde

seg inn i hagegruppa på Facebook, eller ta kontakt med Kjetil.

Facebook: Borettslaget har en Facebook- gruppe. Formålet med gruppen er å legge til rette for at beboere kan komme i

kontakt med hverandre, og å organisere sosiale arrangementer i borettslaget. Gruppen er i stadig vekst, og alle beboere er

hjertelig velkomne til å bli med. Dere finner den ved å søke på ”Fagerheimen Borettslag” på Facebook.

Generalforsamling: Styret takker for godt oppmøte på generalforsamlingen 25. mars. Det nye styret har allerede hatt sitt

første møte, og har følgende medlemmer:

Kjetil Linde Holo (styreleder). Mobil: 98488072.

Håkon Sæbø. Mobil: 92669183

Gina Ekholt. Mobil: 95970226

Torstein Eek. Mobil: 488 94 861

Mathilde Ramfelt. Mobil: 905 29 414

Vara: Kristina Bardal og Berthe Reistad.

Med vennlig hilsen,

Styret